Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

NİLA PSİKOTERAPİ MERKEZİ tarafından işletilen (nilapsikoterapi.com) internet  sitesini ziyaret edenlerin (Veri Sahibi) gizliliğini koruma, önde gelen ilkelerimiz arasındadır. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik politikası hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz

– NİLA PSİKOTERAPİ MERKEZİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
– NİLA PSİKOTERAPİ MERKEZİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
– NİLA PSİKOTERAPİ MERKEZİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için kullanılmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları
Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@nilapsikoterapi.com adresine eposta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.