Kurs Hakkında

Bilim Dünyasında Kabul Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT)’nde amaç bireyin olumsuz duygu ve düşüncelerini değiştirmek değil, bireyin bu duygu ve düşüncelerle arasındaki ilişkiyi değiştirmektir. İlişki değiştiğinde belirtilerin azalması olası bir sonuçtur.

İnsanların kullandıkları dili onların acılarının kaynağı olarak gören ACT, danışma sürecinde danışanın kullandığı dile çeşitli yöntemlerle müdahale ederek daha yapıcı ve olumlu bir dil kullanmalarına yardımcı olur. İnsanın kendine dair farkındalık kazanması son derece önemlidir. Özellikle bireyin kendi değerlerini keşfetmesi, bu değerler doğrultusunda sürdüreceği yaşamının ilk basamağıdır. Nasıl ki pusulası olmayan bir gemi kaptanı açık sularda yönünü tayin etmede zorlanır ve yolunu kaybederse değerlerinin farkında olmayan birey de yaşam yolcuğunda zorluklarla karşılaşacaktır. ACT, bireyin çıkacağı bu uzun yaşam yolculuğunda pusulasını bulmasına yardımcı olmaktadır.

Kaygı, depresyon, kronik ağrı, somatik bozukluklar, iş stresi vb. birçok alanda etkili olduğu kanıtlanan ACT, çocukluktan yaşlılığa kadar tüm gelişim dönemlerine uygulanabilmekte ve yeri geldiğinde önleyici bir hizmet işlevi de görmektedir. Ülkemizde henüz yeni yeni yaygınlaşmakta olan ACT’ın özellikle okul psikolojik danışmanları tarafından okullarda kullanımının önemli olduğu düşünülmektedir.*

* Kul, A. ve Türk, F. (2020). Kabul ve adanmışlık terapisi (act) üzerine bir derleme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Özel Sayı), 3773-3805, DOI: 10.26466/opus.741907

ACT ile sosyal görünüş kaygısını azaltma, kaçınmacı karar verme stillerinde düşüş sağlama, yaşamın anlamını artırma, başa çıkabilme yeterliği kazandırma, olumsuz değerlendirilme korkusu ile akran zorbalığı düzeyini azaltma, sosyal beceri kazandırma, bedensel imge esnekliğini artırma ve sınav kaygısını azaltma gibi değişkenler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca yurt dışında gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda ACT’nin öz şefkati artırma, depresyon ve kaygıyı azaltma ile yaşam kalitesini artırma ve madde kullanım bozukluğunu azaltma üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.*

* Dursun A. , Akkaya M. Kabul ve Kararlılık Terapisi Odaklı Deneysel Araştırmalar: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry. 2022; 14(3): 340-352.

ACT’nin yaşlanma sürecine bağlı olarak gelişen fiziksel, sosyal ve ruhsal  değişimlere uyum sağlanabilmesi için uygulanabilecek etkin bir geropsikiyatrik bakım müdahalesi olduğu  görülmüştür. Hemşirelerin Kabul ve Kararlılık Terapisi konusunda bilgilendirilmesi, bu yaklaşımların kullanılabilirliği ve uygulaması  konusunda farkındalık oluşturulması, geropsikiyatrik bakımda bu müdahalenin uygulanması önerilmektedir.*

* Kaplan, T., & Keser, İlkay. (2022). Geropsikiyatrik Bakımda Etkili Bir Hemşirelik Girişimi: Kabul Ve Taahhüt Terapisi, Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (9), 58–68. https://doi.org/10.46648/gnj.138

ACT’nin obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklarda, obsesyonlarla meşgul olan OKB danışanına farklı bir pencereden rahatsızlığa bakma fırsatı sağlamaktadır. ACT kabul ve farkındalığın yanı sıra kişinin hayatında belirli değerlere odaklanmasını sağlayarak kişisel gelişim açısından da danışını farklı bir yolculuğa çıkarmaktadır. ACT’nin, kısa süreli bir psikoterapi olması, bireyin yaşamında patolojinin dışındaki alanlara odaklanması, kişinin düşüncelerini yok etmeye çalışma çabasını rahatlatması, kabulü ve farkındalığı vurgulaması açılarından önemli olduğu düşünülmektedir. *

*Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Güncel Psikoterapi Yaklaşımları, Yeni Symposium, Pelin KARACA, Seda OKTAY, Merve KOÇAK, Gülsen ERDEN, Haziran 2020 • Cilt: 58 • Sayı: 2, DOI: 10.5455/NYS.20200418103657

Kabul Kararlılık Terapisi Eğitiminin amacı; katılımcılara Kabul ve kararlılık terapisinin kavramsal alt yapısını öğretmek; psikolojik esneklik, ayrışma, değer odaklı davranış oluşturma, şimdi ve burada olma çalışmalarını uygulayarak çeşitli psikopatolojilerde danışanlar ile çalışabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Kabul Kararlılık Terapisi Eğitimini:
 • Psikiyatri uzmanı/asistanları
 • Psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları,
 • Psikoloji lisans (3. ve 4. sınıf) öğrencileri,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans (3. ve 4. Sınıf) öğrencileri,
 • Aile danışmanları,
 • Hekimler,
 • Psikiyatri ve nöroloji hemşireleri,
 • Sosyal hizmet uzmanları,
 • Çocuk sağlığı ve gelişimi uzmanları

alabilirler.

Kabul Kararlılık Terapisi Eğitimi ile ;

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitiminin içeriğinde bolca yer verilmiş olan uygulamalar sayesinde, danışanınızın rahatsızlığının farkına varmasını bu farkındalık sayesinde rahatsızlığının kendisine engel olmadan hayatına devam edebileceğini öğrenmesini ve bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olabileceksiniz.
 • ACT tekniğinin bilimsel temelini, hangi durumda nasıl kullanacağınızı öğrenmiş olacaksınız.
Kabul Kararlılık Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?
 • OKB
 • Kaygı/Anksiyete
 • Kronik ağrı
 • Depresyon
 • Yeme bozuklukları
 • Panik atak
 • Fobiler
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • Özgüven problemleri
 • Somatik bozukluklar
 • İş stresi
Kabul Kararlılık Terapisi eğitimin içeriği nedir?
 1. Kabul ve Kararlılık Terapisinin Kuramsal ve Kavramsal Altyapısı
 2. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Davranış ve Vaka Formülasyonu
 3. Kabul ve Kararlılık Terapisinin Temel Teknikleri
 4. Depresyonda Kabul ve Kararlılık Terapisi Kullanımı
 5. Kaygı Bozukluklarında Kabul ve Kararlılık Terapisi Kullanımı
 6. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Kabul ve Kararlılık Terapisi Kullanımı
 7. Kabul ve Kararlılık Terapisi Vaka Çalışmaları
 8. Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları

Uygulama videosu 1: İlk Görüşme Seansı

Uygulama videosu 2: Değerlendirme –Travmaların Tespiti Seansı

Uygulama videosu 3: Güvenli Yer Egzersizleri Seansı

Uygulama videosu 4: Tam Seans Gösterimi

Daha Fazla

Öğrenci Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

Henüz İnceleme Yok
Henüz İnceleme Yok